Nidingen som fysiskt objekt

Namnet Nidingen (1541 Nyding Niding) har sammanställts med ordet nyding, nying 'stockeld', med en innebörd 'klippa där man tänt eller brukat tända eld' eller dyligt. Andra tolkningar finns
(Nationalencyklopedin Vol 14).

Ön är fruktad av sjöfarare men älskad av fågelskådare. Den ligger mitt i farleden längs kusten utanför Kungsbackafjorden, där dess siluett med de tre fyrarna som unikt kännetecken är ett välkänt varningstecken. För sjöfarare är Nidingen mycket större än det som kan ses ovanför vattenytan (se nedan).

Nidingen är en liten låg avlång ö på ca 12 hektar, med högsta punkt bara 6 m.ö.h. Den ligger 7 km SV om Onsalalandet, S om Göteborg.

Sveriges första fyrplats

Nidingen är Sveriges äldsta fyrplats och den ur sjöfartssynpunkt mest riskfyllda platsen i Kattegatt.
Mellan 600 och 700 fartyg har förlist här genom åren. Den första fyrplatsen inrättades på ön 1624, då den ännu tillhörde Danmark. Genom freden i Brömsebro 1645 kom Nidingen i svensk ägo. Sedan 1979 är fyrarna obemannade och i dag är det i huvudsak ornitologer och naturintresserade turister som besöker ön.Författare: Marie-Louise Aaröe, frilansjournalist


 

 

Info: Svenska Fyrsällskapet

NIDINGEN (N 57 18, O 11 54) fick sin första fyr 1624, en koleldad öppen fyr som byggdes av danskarna.
Den ersattes 1629 av två koleldade vippfyrar (världens första dubbelfyr). Fyrplatsen blev svensk vid freden i Brömsebro 1645 då Nidingen blev Sveriges första fyr. Nuvarande två sexkantiga torn byggdes 1832 av sten från Varbergs fästning som täckta stenkolsfyrar. 1846 slopades koleldningen och ersattes av rovoljelampor. 1946 släcktes de båda fyrarna och den nuvarande tändes och elektrifierades.
De båda tornen är nu byggnadsminnesmärken men har ingen fyrutrustning kvar. På Nidingen byggdes 1766 världens första bemannade mistsignalstation bestående av en metallklocka upphängd i en klockstapel. Senare installerades även två kanoner som mistsignaler, en av dem finns fortfarande på Nidingen.
Öns norra del är fågelskyddsområde.Nuvarande torn består av ett vitt runt torn med svart bälte.Här finns tre hus med fyra lägenheter och vindsrum.Fyren automatiserades 1973 och avbemannades 1979.
Sjöfartsverket är ägare till den nya fyren och maskinhuset, Statens Fastighetsverk äger allt övrigt. Föreningen Nidingens Vänner bevakar Nidingens intressen.
Utdelning av uppsättning av SHFs byggnadsmärke sker söndagen den 17 augusti kl 13.00 år 2003 på Nidingen. Utdelare: Ola Grudin,  SHFs styrelse.Vägbeskrivning.
Närmaste samhälle är Gottskär på Onsalahalvön SSV Kungsbacka.För insegling till bryggan krävs lokalkännedom.Ett fåtal båtplatser finns i hamnen. De gamla fyrarna är ibland öppna för besökare.

Nidingens Vänner: Mats Johansson, 0300-603 10, 0703-676 054
 
Nidingen är ett resultat av inlandsisens sakta nedmalning och transport av bergs- och jordmaterial. Denna process skapade moränvallar längs dess nedre periferi, av vilket Nidingen är ett resultat. Efter isens tillbakadragande började en allmän landhöjning som fortfarande pågår. Denna landhöjning innebar att områden dolda av vattenmassorna sakta frilades ovan ytan.
Troligen trädde ön upp ovan vattenytan kring tiden vid Jesus födelse, alltså för ca 2000 år sedan. Efter generationers påverkan bildades det vegetationslager som numera finns.

 

Info:**Svenska Fyr Frimärken**

Nidingen är en ö i Kattegatt, en dryg halvmil sydväst om Onsalalandet utanför Kungsbackafjorden. Den utgör toppen på en rullstensås med grunda stränder och rev som flyttas av stormarna. 
Här anlade danskarna en fyrplats 1624. För att särskilja Nidingen bla från Anholt söderut byggdes två vipparmsfyrar intill varandra, den första kända plats i världen med sådan karaktär.
Då svenskarna tog över 1645 anlades fyrpannor för stenkol. 1832 byggdes två stentorn av material från Varbergs fästning.
Först då den smäckra 23,5 m höga betongfyren tändes 1946 försvann Nidingens gamla särmärke: två lika fyrljus. Men stentornen står kvar, som kulturminnesmärken.
Här fanns också Sveriges första mistsignal, en klockstapel, redan 1766.

Info: Kungsbacka Turistbyrå.
Ön Nidingen är ca 1 km lång och 300 m som bredast.
Ön är den synliga delen av en ändmorän.
Föränderliga och förrädiska rev omger ön.
Nidingen blev Sveriges första fyrplats och förmodligen världens första dubbelfyr.
1624 anlades den första vedeldade vippfyren på ön.
1832 byggdes två fyrtorn och 1945 ersattes de av en automatiserad fyr.
De två äldre fyrtornen är restaurerade och öppna för allmänheten.
Fyrverksamheten är numera datoriserad.
Här finns en automatiserad väderstation.
Nidingen är ett naturreservat och ön är en av Hallands finaste fågellokaler.
Här finns bl a Sveriges enda koloni av den tretåiga måsen.
Vegetationen är starkt vindpåverkad.
Karakteristiska växter är strandbeta, strandmålla, strandkål, trift, marrisp och strandmalört.
Båtturer sommartid.